ایزو13485

استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 13485 در صنایع پزشکی در صنایع پزشکی iso13485:

این استاندارد کاملا با استاندارد مدیریت کیفیت هماهنگ و الزامات خاص تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در آن دیده شده است.

برای چه سازمان هایی کاربرد دارد:

1. شرکت هایی که مشغول تولید وتوزیع تجهیزات پزشکی می باشند و خواستار حفظ توانایی رقابتی در بازارهای بین المللی وملی هستند.

2. عرضه کنندگان و تأمین کنندگان خدمات در تجهیزات پزشکی.

3. سازندگان تجهیزات پزشکی و یا تکمیل کننده های محصول مثل بسته بندی، مواد اولیه و …

4. سازمان های خدماتی که به نحوی نیازمندی های قانونی و بین المللی و اروپایی را باید در خصوص تولید وارائه خدمات رعایت نمایند.

 

آگاه ثبت متخصص در امور اخذ ایزو 13485 و مشاوره و ممیزی استانداردهای مربوطه.