کارت بازرگانی چقدر هزینه دارد؟

کارت بازرگانی چقدر هزینه دارد؟