تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت شرکت مدنی

ثبت شرکت مدنی

شرکت ها در کل یا تجاری هستند و یا مدنی ( حقوقی)

شرکت مدنی درواقع شرکتی می باشد که تعدادی به منظور کسب درآمد و اقدام به فعالیت مشترک تصمیم به ثبت شرکت می گیرند و در طی آن قراردادی را عقد می نمایند و جمیعا نمایندگی آن را عهده دار می شوند. این فعالیت می تواند از نوع کسب و کار بوده و یا در رابطه با حوزه خرید و فروش باشد و یا حتی می تواند در حیطه پیشه وری، اقدام به حرفه و یا صنعتی باشد.

در خصوص حرفه و صنعت مقرراتی از سوی دولت تنظیم می شود که شرکت های مدنی بایستی تابع این قوانین مدنی ثبت و فعالیت کنند.

در این شرکت ها اعضای شرکت هرکدام در ضرر و زیان و یا سود بدست آمده شریک می باشند البته میزان سهم هر کدام به همان میزان است، که برایشان مشخص شده است. موقع عقد قرارداد طرفین قوانینی را برای شرکت وضع کرده و موظفند بر طبق آن عمل کنند و شرکت را بر آن اساس اداره نمایند. فردی که برای اداره شرکت تعیین می شود می تواند دست به هر کاری که لازم باشد برای اداره صحیح آن، بزند و تا زمانی که کم کاری و سستی در انجام وظیفه اش نکرده باشد، مسئول خساراتی که ناشی از اعمالش می باشد، نمی باشد.

در شرکت مدنی حتی این امکان نیز وجود دارد که اعضای متعددی از شرکت وظیفه اداره کردن را داشته باشند که در این صورت هر یک مجاز هستند که به صورت مستقل به هر کاری که لازم است اقدام کنند. فردی که اموال شرکت در اختیار وی قرار می گیرد و امین شرکت به حساب می آید، در صورتی که اهمال و غفلتی نسبت به وظیفه اش انجام نداده باشد، کم و کاستی و تلف و نقص اموال او را ضامن نمی کند.

از آنجایی که تنها معاملات شرکت های تجاری را می توان تجاری به حساب آورد، معاملات انجام شده در شرکت های مدنی را نمی توان تجاری دانست.

یکی دیگر از قوانین شرکت مدنی نیز این می باشد که در صورتی که برای فعالیت شرکت مدت زمانی مشخص شده باشد تا قبل از فرا رسیدن آن زمان، هیچ کدام از اعضای شرکت نمی توانند از آن خارج شوند. ولی در صورتی که مدتی تعیین نشده باشد، شرکت به راحتی می تواند با تقاضای هر کدام از شرکاء منحل شود بدون اینکه مشمول مقررات تصفیه و ورشکستگی قرار بگیرند.

دیدگاه خود را بنویسید