تماس ویژه (مشاوره رایگان): 02141858

ثبت شرکت توزیع دارو

ثبت شرکت توزیع دارو

ثبت شرکت توزیع دارو

براساس تعریف قوانین ثبت شرکت، شرکت های دارویی به شرکت های وارداتی دارو، ساخت دارو و پخش و توزیع دارو که براساس قانون تایید شده و جواز تاسیس و فعالیت آن اخذ شده است، گفته می شود.

ضوابط ثبت شرکت توزیع دارو

براساس مقررات معین شده هر فرد حقوقی که در آیین نامه ی آن، زمینه فعالیت توزیع دارو گفته شده باشد می تواند طبق شرایط، تقاضای ثبت شرکت توزیع سراسری یا شرکت توزیع منطقه ای داشته باشد. همه شرکت های توزیع سراسری طبق تغییرات مالی و میزان تقاضای بازار دارویی داخلی هر پنج سال، یک مرتبه براساس تشخیص انجمن قانونی مرکز تعیین می شود.
سرپرست شرکت باید همزمان با تقاضای ثبت شرکت توزیع دارو، مدارک لازم و مستندات معتبر را طبق شرایط ارائه دهد. فقط تقاضای شخصی که تمامی مدارک لازم را تهیه و ارائه دهد، مورد بررسی و انجام قرار خواهد شد.

شرایط ثبت شرکت توزیع دارو

پس از تحویل مدارک مورد نیاز و پذیرش انجمن قانونی، تایید اصولی ثبت شرکت توزیع سراسری یا منطقه ای دارو صادر می شود و با بهرمندی از ضوابط درج شده در قوانین و موافقت مجدد زمینه فعالیت در انجمن، مجوز موضوع فعالیت به مدت یک سال صادر می گردد. چنانچه شرایط و ضوابط برقرار باشد و فعالیت ادامه داشته باشد، مجوز اولیه برای ۲ سال دیگر تمدید خواهد شد و اگر پروسه خوشایند فعالیت شرکت پس از پایان سال سوم مشخص و آشکار شود، پروانه ثبت شرکت قابل دریافت است اما اگر شرایط و امکانات تعیین شده در قوانین برقرار نباشد، جواز فعالیت شرکت توزیع دارو به تشخیص انجمن قانونی لغو می شود.
صدور تاییدیه اصولی، جواز فعالیت و پروانه ی تأسیس و متصدی فنی شرکت توزیع دارو طبق قوانین بعد از بهرمندی از وجود تجهیزات، ضوابط و ضروریات، که توسط انجمن قانونی تصویب شده است، انجام می شود. این تاییدیه اصولی اولیه برای شش ماه اعتبار دارد که درخواست دهنده وظیفه دارد در این ۶ ماه تجهیزات و ضوابط موردنیاز را جهت صدور جواز فعالیت معرفی نماید. در غیر اینصورت باعث لغو تاییدیه اصولی می شود.

تمامی مراحل صدور تاییدیه اصولی، تمدید مجدد جواز فعالیت و پروانه ثبت و موافقت شعب و … توسط انجمن قانونی بند ۲ معاونت غذا و داروی سازمان بهداشت طی و انجام می شود.

 

مدارک لازم برای دریافت تاییدیه اصولی ثبت شرکت توزیع دارو

_ تقاضای کتبی دریافت تاییدیه اصولی شرکت توزیع سراسری یا منطقه ای دارو.
_ کپی اساسنامه شرکت با زمینه فعالیت در رابطه با پخش دارو.
_ کپی آگهی ثبت شرکت در روزنامه رایج کشور و تغییرات آن.
_ برگه عدم سوء سابقه اعضای هیئت مدیره و سرپرست شرکت.
_ عدم سابقه ی سوء فعالیت در زمینه های دارویی، سازمان بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی.
_  ارائه تعهدنامه ی تکمیل و امضا شده.
_ معارفه کتبی مرجع غذا و داروی دانشگاه مرتبط.

در مورد شرکت های توزیع سراسری و منطقه ای همانطور که بیان شد بسته به تغییرات مالی و میزان تقاضای بازار داروی کشور هر پنج سال، یک مرتبه براساس تشخیص انجمن قانونی مرکز تعیین می شود. این شرکت ها فقط می توانند دارو هایی را پخش کنند که جواز ورود به بازار را از سازمان کل نظارت بر فعالیت های دارو و مواد مخدر اخذ کرده باشند.

به منظور صدور جواز ثبت شرکت توزیع سراسری یا منطقه ای، رعایت شرایط موجود در قوانین، برقراری درست ضوابط پخش به همراه تقاضای سرپرست شرکت و تحویل فیش بانکی، پرداخت مبالغ مشخص شده از سمت سازمان بهداشت، درمانی و تعلیم پزشکی ضروری است.

ضوابط لازم برای ثبت شرکت توزیع دارو

این شرایط باید برای همه اعضای هیئت مدیره و نیز سرپرست شرکت برقرار باشد:

_ ایرانی بودن براساس قوانین مرتبط
_ متدین به یکی از ادیان رایج درج شده در مقررات اساسی
_ تحویل کارت پایان خدمت نظامی یا برگه معافیت پزشکی از خدمات یا برگه اشتغال در ارتش نیرو های مسلح
_ سابقه درخشان در زمینه خدمت رسانی و اشتغال و توانایی های لازم در زمینه دارو با تأیید انجمن قانونی
_ارایه برگه عدم سوء سابقه و عدم مصرف مواد مخدر.

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز شرکت توزیع سراسری دارو

_ تقاضای کتبی سرپرست شرکت.
_ برقراری شرایط مناسب انبار و پخش دارو.
_ حضور فیزیکی همیشگی و فعال تاسیس کنندگان فنی.
_ مشارکت با سازمان بهداشت، مداوا و تعلیم پزشکی و معاونت های مواد غذایی و دارویی دانشگاه های مرتبط.
_ اضافه شدن به شعبه ها یا نمایندگی های شرکت تا ۲۰ شعبه.

 

ضوابط تمدید جواز فعالیت شرکت توزیع منطقه ای دارو

_ تقاضای کتبی سرپرست شرکت.
_ برقراری شرایط مناسب و مشارکت با دانشگاه مربوطه با موافقت سازمان غذا و دارو.
_ حضور فیزیکی همیشگی و فعال تاسیس کنندگان فنی.
_ مشارکت با سازمان بهداشت، مداوا و تعلیم پزشکی و معاونت های مواد غذایی و دارویی

 

آگاه ثبت خدماتی ارزشمند….

دیدگاه خود را بنویسید