آگاه ثبت – امور مالی

 

شماره حساب های موسسه آگاه ثبت

 

شماره حساب های جهت واریز مبالغ قرارداد:

 

بانک ملت (کارت)

6104337836885051

بانک ملت (حساب جاری)

5661351143

بانک سامان (کارت)

6219861028355575

بانک سامان (حساب)

81480024081791

مدیر امور مالی: آقای علی پایدار

—————————————————————————————-

جهت واریز مبالغ قرارداد، صرفا شماره حساب های فوق مورد تایید موسسه حقوقی آگاه ثبت می باشد.

برای مشاهده لیست خدمات دیگر ما کلیک کنید.